Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι 10 εκ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

Με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ θα καλύψει τη "χασούρα" του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη ο Γιάννης Αλαφούζος. Αναλυτικά όσα αποφασίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του "τριφυλλιού".

Το Δ.Σ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μετόχους του "τριφυλλιού" στις 30 Σεπτεμβρίου με κύριο θέμα συζήτησης την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως και 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης των "πρασίνων" να καλυφθεί η "χασούρα" μετά από τον αποκλεισμό της ομάδας από την Ευρώπη.

Αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ: "Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 του µηνός Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ζηρίδη 10, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µέχρι του ποσού των 10.000.200,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2) Εκλογή µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.

3) ∆ιάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µίας ψήφου. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.µ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Ζηρίδη αρ. 10 Μαρούσι για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεµβρίου 2015 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 14 Οκτωβρίου 2015 οφείλουν να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 08 Σεπτεµβρίου 2015

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ".