Πρόσκληση για ΓΣ και εκλογές της "Παναθηναϊκής Συμμαχίας"

Εξελίξεις στην "Παναθηναϊκή Συμμαχία" σε δύο εβδομάδες.

Ανακοίνωση πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση της "Παναθηναϊκής Συμμαχίας" του Σαββάτου στο κλειστό "Παύλος Γιαννακόπουλος", εξέδωσε το σωματείο στην επίσημη ιστοσελίδα του και στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων βρίσκονται και οι εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το διοικητικό συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό, δηλαδή έως την 08.12.2015 και ώρα 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012»

Έχοντας υπ’ όψιν : Α. Τις διατάξεις του από 24.05.2012 Καταστατικού του Σωµατείου Β. Την από 17.11.2015 Απόφαση του ∆.Σ. του Σωµατείου ΚΑΛΟΥΜΕ Τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Σωµατείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στο κλειστό γήπεδο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ( Παύλος Γιαννακόπουλος ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Συνέλευσης.

2. Έγκριση απολογιστικής έκθεσης πεπραγµένων και διαχειριστικού απολογισµού από 01.07.2014 έως 30.06.2015.

3. Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Απαλλαγή ή µη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.07.2014 έως 30.06.2015.

5. Ενηµέρωση για τη σύναψη ανταποδοτικών συµβάσεων µε εταιρείες και έγκριση αυτών.

6. Επικύρωση της από 17.11.2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διεξαγωγής αρχαιρεσιών µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 7. Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών την 18η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή, περί εκλογής

α) Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 9 τακτικών και 2 αναπληρωµατικών και β) Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής 3 τακτικών και 3 αναπληρωµατικών και επικύρωση των υποψηφιοτήτων.

8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που προβλέπεται στο Καταστατικό, η Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την 13η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Κυριακή στις 17:00, στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα Ηµερησίας ∆ιάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόντων µελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α) Παρακαλούνται τα τακτικά µέλη να έχουν τακτοποιήσει µέχρι την 22.11.2015 το αργότερο τυχόν εκκρεµότητες των στοιχείων, για να µη δηµιουργηθεί συνωστισµός και καθυστέρηση την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Β) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα τακτικά µέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί µε καταβολή εγγραφής/συνδροµής ή/και θα έχουν ανανεώσει τη συνδροµή τους µε καταβολή αυτής, µέχρι την 22.11.2015.

Γ) Τα µέλη κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να έχουν µαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, ανάλογα µε τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την έγγραφή τους. Επιθυµητή και η επίδειξη της κάρτας µέλους του Σωµατείου.

∆) Οι εξουσιοδοτήσεις για τη συµµετοχή και τη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 19.4 και 32.13 του Καταστατικού.

Ε) Οι υποψηφιότητες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν το αργότερο δέκα (10) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό, ήτοι µέχρι την 08.12.2015 και ώρα 17:00.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του να είναι τακτικό µέλος του Σωµατείου, µε δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να µην εµπίπτει στους λόγους διαγραφής µελών, όπως προβλέπονται στο Καταστατικό. Επίσης πρέπει να δηλωθεί εάν η υποψηφιότητα αφορά στο ∆.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή. Παράλληλη υποψηφιότητα δεν επιτρέπεται και επιφέρει την ακυρότητα της υποψηφιότητας εν όλω.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται προφορικά ή εγγράφως στα γραφεία επικοινωνίας του Σωµατείου επί της οδού Ζηρίδη αρ. 10 Μαρούσι Αττικής, µε σχετική βεβαίωση για τα ανωτέρω. Ως αποδεκτή έγγραφη υποβολή νοείται και η ταχυδροµική αποστολή της υποψηφιότητας µε ηµεροµηνία παραλαβής έως τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ή η αποστολή τηλεοµοιοτυπίας στο αριθµό 210 6870713 ή η αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στο info@paomprosta.gr.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες στην επίσηµη ιστοσελίδα του Σωµατείου, προς διευκόλυνση των τακτικών µελών στο προσεχές διάστηµα".