?µ??a µ??µ??

?e? p??asa? pa?? µ????a 23 ?????a ap? t?? t?a??d?a t?? T??a? 7. ? ???? t?? ???µp?a??? ep? t?? ??? µe 6-0 st?? 8-2-1981 s???st??e ??a p??ta ap? t? ???at? 21 a????p?? p?? ap?? pa?a????????sa? t? a???a t?? a?ap?µ???? t??? ?µ?da?. ?? contra.gr f?es???e? t?? µ??µ? sa? µe t?? e??? ?a µ?? ?a?as?µί??? p?t? pa??µ??a ?e????ta.

?µ??a µ??µ??

?? ???????

??a a?µat??? ?µ??a st?? ?st???a t?? ???µp?a???, ???a ?a? ???? t?? ????????? p?d?sfa????. ??a t?a??d?a µe µ???? d????e?a, a??? p???? ??µata. ??a µe???? a????st??? ???? t?? O??µp?a??? ep? t?? ??? ?a? µ?a ????????s?a p?? ?d?se t??µa st??? pa??????sµ???, sί????ta? ta ?aµ????a ap? ta p??s?pa ???? t?? "e??????e???? ??sµ??".

?? ??????? t?? "µa???? ?µ??a?" t?? ??????????.

- ????a?? 8-2-1981 . ??a 15:15 ?e???? ? p?d?sfa?????? a???a? µeta??, ?????????? ?a? ?.?.?.
- 16:45, 75? ?ept? t?? pa????d???: ?? st??µ? p?? ? ??fa??? s?µe???e? t? 4-0 ?p?? t?? ???µp?a???, p????? ap? t??? ?pad??? p?? ί??s???ta? ??? ap? t? ??ped? e????s?asµ???? µpa????? µ?sa a?a??????ta? t??? ?pe??????? ?a ??e?s??? t?? p??te?, ?ste ?a t??? eµp?d?s???.
- 17:00 : ?? pa????d? te?e???e? ?µa??, µe ???aµίe?t??? ???? ep? t?? ?.?.?. µe s??? 6-0. ?? f??a???? ?e?????ta? p??? t?? ???d? pa?????????ta?. ?? p??te? e??a? µ?s?????te?.
- 17:05 : ??t? ap? t?? p?es? t?? s???st?sµ??, ??p???? ???st?? sta petaµ??a ?a??sµata af????? ?a? t?? a????????? ?? p?s? t??. ?? p??te? f???? ??a ί???e?a ?a? a?t?s?????t?s? a??????? ?a a??????ta?.
- 17:07 : ? pesµ??? µ??a ??? ?a? µe?a???e?.
- 17:08 : F???? ape?p?s?a? ?a? pa??????sµ?? a?aµe??????ta?.
- 17:09 : ?? f???? s??e?????ta? e?? ta sp????µata d??aµ????? ??? ?a? pe??ss?te?? ap? t??? a??p???ast??? ?pad???.
- 17:10 : 19 pa?d?? ?e??? ap? asf???a. ???a p????? t?a?µat?e?.
- 17:16 : ?ataft????? ta p??ta as?e??f??a.
- 17:30 : ?st???µ??? ???µata ί?????? ta as?e??f??a, ?a µetaf????? ta ??µata sta ??s???µe?a.
- 18:30 : ? ape?p?st??? ?at?stas? p??t??pe? ?a? ?d????? ?.?. ?a ί????s???, µetaf????ta? ?e????? ?a? t?a?µat?e?


TA T?????

? d?aµat??? ap???af? ???? a?t?? t?? pa????? ?p?? ???????????e t?? ep?µe?e? µ??e?, ?ta? s??????? 21 ?e???? ?a? p??a p????? t?a?µat?e?. ? µe?a??te?? se??da t?? ?st???a? t?? ?????????? ??e? ?d? ??afte?...

St???e?a t?? ?e????

?daµ?p????? ??µ?t???? 40 et??, e?d?t?? pe???d????, ??t????? ????a????.
?µ?ts?? Ge??s?µ?? 18 et??, ??t????? ?e??ste????. ?pad?? t?? ???.
??d???t?? Sp???? 24 et??, µa?µa???, ??t????? ?e??a??.
??a????? G?????? 20 et??, ???? a?ap????t? d?e????t? d?e????se?? ?p????e??? Ge????a?, ??t????? ?a?a?d????.
?a?e???p????? G?????? 18 et??, µa??t?? ???e???, ??t????? ?e??a??.
?a?a?????a? ??sta? 26 et??, ?a?t????, ap? t? ?a???ίas? S?µ??.
??????p???? ??t???? 34 et??, ί?ί???d?t??, ??t????? ?a?da????.
??st?p????? ??????? 21 et??, sp??dast??, ??t????? ?et?a?????.
?e???d???? Sp???? 18 et??, ??t????? ?a?a?d????. ?????? ??????? 27 et??, ?d??t???? ?p???????, ??t????? ??f???.
???a? ?as??e??? 20 et??, a?t?p????, ??t????? ??????.
?p??a? ??sta? 28 et??, ???ad????, ??t????? ????? ??a??????.?a?a?????? ???a? 17 et??, µa??t?? s????? ??e?t???????, ??t????? ?????e?.
S??aί????? ??sta? 16 et??, µa??t?? ???e???, ??t????? ??????.
Sp????p????? G?????? 19 et??, ??e?t???????, ??t????? ??e?s??a?.
???µa??d?? ?a?a???t?? 14 et??, µa??t?? ??µ?as???, ??t????? Fa?????.
F???? ????? 19 et??, ?d?a??????, ??t????? ??? ?????p??e??.
?a??at?d?? ????af???a 23 et??, ??????µ??????, ??t????? ??? ?????p??e??.
?at???e?????? ???st?? 34 et??, e?te????st??, ??t????? Ga?ats???.
???p?? ??st??t??? 20 et??
???ts???? ??ast?s??? 30 et??

??????? T??? 7

?ta? ? ???d???? e??e p??e?d?p???se?

?e? ?ta? ? p??t? f??? ??a t?t??? ?e????? pa??µ??? - e?t???? ?µ?? ????? ?e????? ?a? t?s??? t?a?µat?e? - s???ί? ?a? t? 1973. ??te d?e?a??ta? t? f????? pa????d? a??µesa st?? ???µp?a?? ?a? t?? ???a? p?? te?e??se µe µ?a µ???a?a ???d? ?a? s???st?sµ? µe 20 e?t???? e?af??? t?a?µat?e?.

?a p??e? ?ta? ?? a?t?e?; ?? a?a???t???? a???? de? d?ap?st?sa? ?aµ?? pa???e??? ?a? e????? t?? ?st???µ?a?

????s? t?a?µat?a ??µ?t?? ??p??d?? (30et??):

« ?? p??t? p???µa p?? ???aµe ?ta? ?a ??t?s??µe ί???e?a. ??sa st? ??ped?, p??? st? ???t? ??a? a??te??? ast???µ???? µe ??p???? d?p?a t?? p?? ίast?e? ??a «?????? t???». ??a? µ????? d?p?a µ?? f??a?e «pe?a????µe ?e», a??? a?t?? sa? ?a µ? s???ίa??e t?p?ta!».

?? p??te? ?ta? a????t?? ?p?st????e ? d?e????t?? t?? stad??? ?. ?d?ss?a? ?s??ts??, ?a??? ep?s??, ?a? ? ?f?p?????? a???t?sµ?? ?. ??. ?a?aµa???? st? ?????.

« T??? ?a d?aίeίa??s? ?t? ? p??ta ?ta? ?a?????? a????t? a??et? ?ept? p??? t? ???? t?? µat?, ?p?? ????ste ?a? ?? ?p????pe? p??te?. ???a? µ?a d?ad??as?a p?? t??e?ta? p??ta», e?pe ? ?. ?s??ts??.

????s? t?a?µat?a ??e?ef?? ?????e???:

« ???s??µ??? sta µ?sa pe??p?? t?? s???a? ?a? ?µ??? ap? t??? p??t??? p?? ?ί?a??a?. ?af???? ??p???? µe ?sp???a? ?a? ?pesa. ?p? p??? µ?? ?pesa? ???a 5 ?t?µa p?? µe p????sa? ?a µ???a?a? ?a ??s? ??a ???? t?? a?s??se?? µ??. S?????a ?µ?? ?a? p??sp???sa ?a ί???? t? ?ef??? µ?? µ?sa ap? ta s?µata, de? µp????sa ?a a?ap?e?s?. ?e? ???? p?? s????a".

????s? t?a?µat?a ??µ???t????? ???a??:

" ??da t?? p??ta t?? T??a? 7, p??? ???? a????t? ??a ?a pe??se? ??? a?t? t? p????? p?? ?ί?a??e. ?e p?d?p?t?sa? ?a? ??asa t?? a?s??se?? µ??".

????s? t?a?µat?a ???? S?µ??(26 et??-?d??t ?p???????) :

« ????sa f???? p?s? µ?? «a????te t?? p??te?». G???sa t? ?ef??? µ?? ?a? e?da t?? p??te? µ?s?????te? e?? ?ta? p??asa e?? ?ta? a????t??»

????s? t?a?µat?a ??sta Te?f???? (36 et??-?d?a??????) :

« ?????a t?? ??a???? e?e???? p?? e??a? p?se? ?a? p?d?pat???t??sa? ?a? t??? ?????? p?? f??a?a? «µ? sp????eta? ?e pa?d?? ?a s??t????µe ??a t? Te?». ???? p?? p?s? ?a? d?p?a ap? ?µe?a ?? ????? p?? de? e??a? ?ata??ίe? t? ????ta? a???ί?? µp??st? st?? p??ta ?e???sa? ?a? ??t???a??a?a? ?a? ?sp????a? µe ??? ?a? pe??ss?te?? d??aµ? t??? µp??st?????. ??µ??? ?t? e?e? ?fe??eta? t? µe???? ?a??

?a? ?ts? µe t?? te?e?ta?a f??s? t?? µ??t??a a? d??µe t?? t?e?? e?d???? p?? e?f??st??a? ??a ta a?t?a p?? ?d???sa? st? d?st???µa

1. ? ί?as??? t?? f??????? ?a ί???? ??a ?a ?p?de?t??? t??? pa??te? st? T??a 1 ?a? ?a t??? ap??e?s???.
2. ? pe??st?ef?µe??? µ??a??sµ?? e?s?d?? de? e??e ap?s???e? ?a? ?? p??t?? f??a???? e????ί?st??a?.
3. ??p???? p?? ί??s??ta? sta p??ta s?a??? pa?ap?t?se, µe ap?t??esµa ?a a???????s??? ?a? ?? ?p????p??.

?eίa??? p???? e??a? ???st? ?t? ?? p??te? ??t?? e??a? a????e?, a??? p??? te?e??se? t? µat?, ?a????e?sa? ??a ?a eµp?d?ste? ? e?s?d?? t?? ?pad?? p?? ί??s???ta? e?t?? ??p?d?? ?a? ?t? ta p??ta pa?apat?µata t?? f???????, p?????esa? petaµ??a ?a??sµata ap? fe?????. ?p?s??, de? µp??e? ?a?e?? ?a aµf?sί?t?se? ?t? s???ίa?e ? e????s?asµ?? ?a? ? ?????a t?? f???????, a??? ?a?e?? de? µp??e? ?a t??? ?at???µ?se? «????? ?a t? a?t???f???? d???f?????», ?p?? s???ί? st? ?????.


??O?S ??S? ??? ??O ??? ?? G?????

?? ?a??te?? t??? ea?t? ?d?sa? ?? pa??te? t?? ???µp?a??? st?? a???a µe t?? ???. ? ????t??a e?te??da ap?te????ta? ap? t??? e??? : Sa??????? ? .(te?µat?f??a?a?), ????sta? ? ., ?apad?p????? St ., ??ί?s??at? ???t?? , ?aµίa????a? ? ., ?e?s?a? ?e?., ???????d?? ?., ??fa??? ?., Ga????? ????, ???s??????? ??., ??ast?p????? ? . ?es?t?? ?d?se ? µ?s?? ???? Ga????? pet??a????ta? 3 ???? (t? 1? st? 30? ?ept?, t? 2? st? 53? ?ept? ?a? t? 6? st?84? ?ept?). ??st???? ?ta? ?a? ?? ???s??????? s???????ta? st? 68? ?ept?, ? ??fa??? st? 75? ?a? ? ?aµίa????a? st? 80?. ?????? ?µ??, ?ta? ?a? ??? ap? t? ??as?d?, af?? ?ta? a?te??f??sa? t? e??e s?µίe? ?spe?sa? ?a ί????s??? st?? ape????ί?sµ? ?a? t?? µetaf??? t?? t?a?µat???.

?e? staµ?t?se µ??? e?e? ? p??sf??? t???. ??? ep?µe?? ?µ??a e?p??s?p?? t?? ?µ?da? ep?s??ft??a? t??? t?a?µat?e? p??spa???ta? ?a t??? d?s??? ???????? ?a? ???? ?a??.

? ???? Ga????? ep?s??f???e t??? ?ea???? t?a?µat?e? G?a????? ?apap?t??, ??sta ?a? G????? ????, ??s? G?a???p???? ?a? ??sta F?st???, ?? ?p???? µe t? pe?sµa t?? ?ea??? t?? ?????a? ?a? t?? ?a???? t?? e?pa? ?t? s??t?µa ?a ?????? ?a?? ?a? ?a ?a?ap??e st? ??ped? ?a? µ???sta st? T??? 7 ?a? ?t? ?a µp????se ?a e??e ί??e? ?? ???a ????. ?a??µ??a d???s? ??a?e ?a? ? t?a?µat?a? ?apaf????t?? ????a p?? ?ta? ap? ta p?? s?ίa?? pe??stat??? ?a? a?t?µet?p??e t? ???d??? ?a µe??e? pa????t?. ?a?a?t???st??? e?pe ?t? ?p?? ?? a? ?ί?a??e ap? t? ??s???µe?? ?a ?a?ap??a??e st? ??ped? ?a de? t?? ???µp?a?? t??! ??? ??a? t?a?µat?a? a?t?p??s?pe???ta? µ????? t??? pe??ss?t????? p??s?????ta? t?? ???s?????? t???se : « p??? s??t?µa ?a ί??s??µaste ???t? sa?. ?p? es?? pe??µ????µe ???t????µa ?a? ??pe???!»

??t?? ap? t?? p??ed?? t?? ???µp?a??? ?. Sta??? ?ta?f?, µ??? t?? d?????se?? ?a? t??? p?d?sfa???st??, t??? t?a?µat?e? ep?s??ft??a? ?a? e?at??t?de? f??a????!

?et? t? t???? t?? ep?s?e??? ?d?a?te?a s??????µ???? µa ?a? ??p???t?? ap? t?? st?s? t?? t?a?µat??? ??a?a? d???se?? « a?t?? ?? ?????p?? ?p?f????? ?a? f??????? ???µp?a???. ??s????µa? ???? s??????se?? ??a a?t?? t?? ??sµ?», t???se ? St. ?apad?p?????. « ???a ?? e????e? µa? a??????a? 100%. G?a a?t??? t??? a????p??? µ??? ??s?e? a??????», d???se ? ??ast?p?????.

??? ?d?a ?µ??a ?? p?d?sfa???st?? ??????a? ?a ί?e???? ?a?????? st?? p??p???s?. ? p??p???t?? t??? ?a??µ?? G???s?? p??spa???ta? ?a t??? eµ????se? t??? s??e???? ?a? t??? p???t?e?e ?a sf????? ta d??t?a ?a? ?a s??e??s??? t?? d???e?? ??a t? f????? pa????d? t?? Saίί?t?? ?a? ??a t?? a???a µe t?? ????sa p?? ?a ????ta? se d?? eίd?µ?de?.

? ????? ??ast?p????? ?ta? ? pa??t?? st?? ?p??? st????se ??p?? pe??ss?te?? t? t?a???? s?µί??. ???µesa st??? ?e????? ί??s??ta? ??a? ste??? f???? t??, ? ??????? ?????? ?a? ? µ??st? t?? ??????a ???a?t?d??. ? ??p??a e??e ???e? ???e? µ??e? p??? ap? t?? ?a?ad? ?a? µ???sta ?ta? ? p??t? f??? p?? p??a??e st? ??ped?. ? ??ast?p????? e??µe?????e ??a t? t?a???? s?µί?? st?? t?e?? ? ??a t? p??? t?? ep?µe??? ?µ??a? ap? t? µ?t??a t?? ??µat??. ?p?st??f??ta? ap? t?? ??de?a t?? f???? t?? s??tet??µµ???? d???se : « µe t? ?????? µa? s???dee µe???? f???a ap? t?te p?? ?pa??a st?? ?a??????. ??? ??µpt? t? p??? t?? p??a e?s?t???a, p??te t?? ???a? 7 ?a? ??? a???µ?µ??a. ????? µp????se t?te ?a ???e? t? pa????d? ?a t?? ?pa??e ? t???. ??µa? ??????e?t??? s??tet??µµ????

??a?e ??????µ?e? «??a ?a s??a?t?se? t? ???at?».

? ?ea??? ?as???? ???a? se ???? ?a ???e??e ta 18. ? ???µp?a??? ?ta? ? µe???? t?? a??p?. ??a?e ??????µ?e? µ?a ίd?µ?da-? ???????e?? t?? p?? ap?te????ta? ap? 9 µ??? ta ?ί?a?e d?s???a, epe?d? ? pat??a? t?? de? e??a??ta?- ??a ?a ί?e?e? d?p?a st?? ?µ?da t??! ? taf? t?? ????e µet? ap? ??a?? t?? ?e?t?????, st?? ?d?a?te?? pat??da t?? t? ????tsa

Se ????? st??µ? ?a? ????? p?e???

? 18?????? ?µ?ts?? Ge??s?µ?? ?ta? ?pad?? t?? ???. ? µ???a ?µ?? de? t? ?p?????se a?t?, ?ts? ?????e! ?p???e ????? ??a? ?pad?? t?? ??? p?? ?µ?? ? t??? ?ta? p?? ?a?? µa?? t??. ??t?? ?ta? ? 14?????? ??s?? G?a???p?????, µa??t?? ?a? ??t????? ?e??ste????.

????? t????? ???t? st??? f????? t???

?p???t? e?p??s?p?s? ?p???e st?? ??de?e? t?? ??µ?t??, a??? ?a? ??????µ??? st????? st?? ???????e?e? ap? t?? ??? ???µp?a???. ????sta, ?????a? p????? ta ???da ??a t?? ??de?e? t?? ?. ???µa??d? ?a? t?? ?. F????.


???? ????? S?? T?????

???a ap? p?ste??, a?t?pa??t?te? ?a? d?af???? ???? ?ta? e?e? st?? µe???? a????? e?f?????ta? t?? s?µpa??stas? t???.

?e??de? t??e??af?µata s????p?t????? st?? ??? ???µp?a??? ap?:
t?? ?a?a???a???
t?? ???
t?? ????
t?? ?a?se??a???
t?? f??????? t?? ??F?
?a? p????? ?????

???e??af?µata st?????a? ?a? st?? ef?µe??da «FOS» ape?????µe?a st?? ???µp?a??, t?? ??? ?a? st?? ???????e?e? t?? ??µ?t?? t?? ???a? 7 ap? ?µ?sp??d?e?, ??? ?a? s??d?sµ??? f???????.

?p?s??, ap?:
t?? ????
t?? S?G?S
t?? ?µ?sp??d?a ??d??as?a?
t?? S??desµ? ??a?t?t?? ??d?sfa???? ??????
t?? ??? ????
t?? ??? ????
t?? ??? ?p?????
t?? ??? ?a?a?a???
t?? ??? ???a
t?? ??? ??d??
t?? ??? ??a????
t?? ????de?t???
t?? ?.S. ??apets??a?
t?? ?.?. ??????
t?? ?.S. ?eap??e??
t?? S?????? ?pa?????? G.G.?.
t?? S??desµ? F??????? t?? ???µp?a??? ???a? S?f?a?
t?? S??desµ? F??????? ?pad?? ????de?t????
t?? S??desµ? F??????? S?d?????st???
t?? ?µ?da t?? ????????p?s??, d?e?????sa? ??a??? ?a? p??sf?????a? ???µata ??a t?? ???????e?e? t?? ??µ?t??:
?? ?p??????? t?? ???? p??s?fe?a? 50.000d??. p?? s?????t??sa? µeta?? t???, st?? p??ed?? t?? ???µp?a??? ?. ?ta?f?.
? ef?µe??da ????????S ?????e ???a??asµ? ??a ?a s???e?t?????? ???µata ??a t??? s???e?e?? t?? ??µ?t??.
? ??? ???µp?a??? st????e d?p?a t??? t? ?p????e?? ????. ?p??es??? ?d?se ??p??? p?s? st?? ???????e?e?.


???a ?µ??, ta ???µata µe???? ?ta? ?a? ? p??sf??? a?µat?? ap? p?????? a????p??? a??µ? ?? ap? t?? ?d?? t?? ?????p????? ?. Ge????? ?????!


*** ???pe? ?a d?s??µe p???? s???a??t???a sta pa?d?? t?? T??a? 7 ??a t?? ?atap???t??? d???e?? p?? ????? ???e? st? af????µ? t??? ??a t?? s???e???µ??? µ??a.
???? :t? site t?? ???a??µ???? f???? t?? ???µp?a??? www.ultras7osfp.com

24MEDIA NETWORK