Στα χέρια των Υπουργών η τροπολογία για Θέρμη

Η τελευταία πληροφόρηση για το ζήτημα των μακροχρόνιων μισθώσεων εκτάσεων που ανήκουν στους Δήμους.

Στα χέρια των Υπουργών η τροπολογία για Θέρμη

Προχωράει το θέμα της ψήφισης της τροπολογίας που αφορά το θέμα των μακροχρόνιων μισθώσεων εκτάσεων που ανήκουν στους Δήμους και κατ' επέκταση το ζήτημα της δημουργίας του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στην Θέρμη. Κι αυτό γιατί η τροπολογία κατατέθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς", σύμφωνα με την βουλευτή της ΝΔ, Γεωργία Μπατσαρά".

Σύμφωνα, λοιπόν, με την προτεινόμενη διάταξη, η παράγραφος 8 του άρθρου 178 του ν 3463/ 2006 αντικαθίσταται ως εξής:

"Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση για τουριστικούς σκοπούς, καθώς και για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση σε αυτό επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου."

24MEDIA NETWORK