Στο "μάτι" της ΕΕΑ μπήκε ο Ακράτητος

Στο "μάτι" της ΕΕΑ μπήκε ο Ακράτητος
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που θα συνεδριάσει την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, για τις 6:00 μ.μ., κάλεσε την ΠΑΕ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το αν έχει τηρηθεί ή όχι «ο όρος περί ανάγκης συγκροτήσεως νομίμου διοικήσεως», που περιελήφθη στο από 27-7-2005 πιστοποιητικό συμμετοχής της, στο Πρωτάθλημα 2005-2006.

Αυτό γίνεται προκειμένου η Επιτροπή να αποφασίσει εάν υπάρχει παράβαση, οπότε και θα εφαρμόσει το άρθρο 77Α παρ. 3 και 6 του Ν. 2725/99. (Η παρ. 3 δίνει το δικαίωμα στην ΕΕΑ, εφόσον δεν έχει τηρηθεί ο όρος, που αναφέραμε παραπάνω, να ανακαλέσει το πιστοποιητικό. Η παρ. 6 δίνει το δικαίωμα στην ΕΕΑ, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, να επιβάλλει και πρόστιμο).

Επίσης, με μέριμνα της ΠΑΕ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ, καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, την ίδια ημέρα και ώρα, ο κ. Μάκης Ψωμιάδης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ώστε να κριθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 2725/99, σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανέναν κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο (ποινικές καταδίκες, κλπ) καθώς και αντιγράφου ποινικού μητρώου «…ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία, με απόφαση ή με την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης, έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά».

Τέλος, καλείται ο προπονητής κ. Ντουμιτρέσκου και ο βοηθός προπονητή για την παροχή διευκρινίσεων καθώς και ο παρατηρητής, του αγώνα ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΥ κ. Μπαλόκας.

24MEDIA NETWORK