Ο Γούμενος προτείνει την Pro-League

Τη δική του πρόταση για τη νέα σύσταση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων έκανε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Γούμενος.

Ο Γούμενος προτείνει την Pro-League

Ρεπορτάζ: Γιώργος Μίνος

Τη δική του πρόταση για τη νέα σύσταση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων έκανε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Γούμενος. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ παρουσιάζοντας ένα λεπτομερέστατο σχέδιο πρότεινε τη δημιουργία της Pro-League, η οποία ουσιαστικά θα αντικαταστήσει την ΕΠΑΕ.

Τι προτείνει ο Γιάννης Γούμενος για την Pro-League

Γενικώς…

1. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών, που αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των ΠΑΕ θα φέρει τον διακριτικό τίτλο "PROFESSIONAL LEAGUE" ή "PRO-LEAGUE".

2. Η Pro-League θα είναι τακτικό μέλος της ΕΠΟ.

3. Η Pro-League ως τακτικό μέλος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων-μέλη της ΕΠΟ.

Σκοποί της Pro-League

1. Η διοίκηση και η διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου μέσα στο πλαίσιο των νόμων του κράτους, του καταστατικού, των κανονισμών, των αποφάσεων και των σκοπών της ΕΠΟ.

2. Η οργάνωση και η διεξαγωγή των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της ΕΠΟ, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό της, καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

3. Η εκπροσώπηση των ΠΑΕ στις σχέσεις τους με την ΕΠΟ ή τρίτους, η αντιμετώπιση ασφαλιστικής φύσης ζητημάτων, η συμμετοχή στον καθορισμό των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επαγγελματία ποδοσφαιριστή προς ΠΑΕ, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της ΕΠΟ για τη τήρηση του μητρώου επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και την έκδοση του δελτίου αναγνώρισής τους.

4. Η διαχείριση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων του που εντάσσονται στην εκπλήρωση των σκοπών του και η προστασία και η προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος των μελών του με κάθε νόμιμο τρόπο με την, ύστερα από εντολή των ΠΑΕ, εκπροσώπησή τους στη σύναψη συμφωνιών για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων ή στιγμιότυπων τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 84.

5. Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος αναγκαίου για την προαγωγή και την ανάπτυξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της χώρας.

Μέλη της Pro-League

1. Μέλη της Pro-League καθίστανται οι ΠΑΕ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Α', Β' και τα σωματεία της Γ' Εθνικής κατηγορίας, η οποία μετονομάζεται σε Εθνική Ερασιτεχνική.

2. Τα μέλη της Pro-League διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα. Τακτικά μέλη είναι οι ΠΑΕ που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (PRO-1, PRO-2), ενώ πάρεδρα είναι τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Εθνικής Ερασιτεχνικής.

3. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους της Pro-League, τα σωματεία που υποβιβάζονται από την Εθνική Ερασιτεχνική, σε κατηγορία του περιφερειακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Pro-League.

Μετοχικό κεφάλαιο-ελάχιστο ύψος

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Α' Εθνική Κατηγορία (PRO-1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 ευρώ).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Β' Εθνική Κατηγορία (PR-2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 ευρώ).

Επαγγελματικά πρωταθλήματα

1. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και στατιστικά στοιχεία (οικονομικά και αγωνιστικά) διαπιστώθηκε ότι στη χώρα μας δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν τρεις επαγγελματικές κατηγορίες ειδικότερα για λόγους οικονομικής αυτάρκειας ή έστω βιωσιμότητας μέσα από τα έσοδα που μπορούν να εξασφαλίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο οι ΠΑΕ.

2. Τα κατ' έτος διεξαγόμενα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρχομένης της αγωνιστικής περιόδου 2006-2007 είναι:

-Το Πρωτάθλημα της PRO-1 (Α' Εθνική με 18 ομάδες)

-Το Πρωτάθλημα της PRO-2 (B’ Εθνική με 18 ομάδες)

-Η Εθνική Ερασιτεχνική που θα αποτελείται από 2 ομίλους (Βόρειος και Νότιος όμιλος). Στην Εθνική Ερασιτεχνική θα συμμετέχουν μόνο ερασιτεχνικά σωματεία με καθεστώς «αμοιβών» που θα περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης, διατροφής κλπ. Οι ομάδες της Εθνικής Ερασιτεχνικής θα έχουν καθορισμένα έσοδα από το χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, και όλες οι αναμετρήσεις θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Pro-League.

3. Όλες οι ομάδες των ΠΑΕ (PRO-1 και PRO-2) που θα συμμετέχουν πρέπει απαραίτητα να τηρούν τα κριτήρια του UEFA LICENSING SYSTEM.

4. Απαγόρευση μετεγγραφών σε περιπτώσεις μη καταβολής οφειλομένων (μετά από τελεσίδικη απόφαση) σε ποδοσφαιριστές και προπονητές.

5. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τα UEFA CHAMPIONS LEAGUE STANDARDS.

6. Δημιουργείται Σχολή Παρατηρητών Αγώνων (σε συνεργασία με την ΕΠΟ καθιερώνονται κριτήρια συμμετοχής κ.λπ.).

Γενική Συνέλευση

1.Στη Γ.Σ. της Pro-League συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη, οι ΠΑΕ Α’ και Β' Εθνικής Κατηγορίας (PRO-1 και PRO-2), συνολικά 36 μέλη. Κάθε ΠΑΕ (PRO-1) διαθέτει τρεις (3) ψήφους. Κάθε ΠΑΕ (PRO-2) διαθέτει δύο (2) ψήφους.

2.Η Γ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Τον Ιούλιο (απολογιστική συνέλευση) και τον Ιανουάριο (κανονιστική συνέλευση).

3.-Η PRO-1 αποτελείται από 18 ΠΑΕ.

-Η PRO-2 αποτελείται από 18 ΠΑΕ

-Η Εθνική Ερασιτεχνική αποτελείται από 2 ομίλους των 18 ομάδων.

4.Για πέντε (5) έτη ισχύουν τα εξής:

-Από την PRO-1 υποβιβάζονται τέσσερις (4) ΠΑΕ

-Από την PRO-2 προβιβάζονται τέσσερις (4) ΠΑΕ

-Από την PRO-2 υποβιβάζονται τέσσερις (4) ΠΑΕ στην Εθνική Ερασιτεχνική.

-Από την Εθνική Ερασιτεχνική προβιβάζονται στην PRO-2 τέσσερις (4) ΠΑΕ (2 από κάθε όμιλο)

-Από την Εθνική Ερασιτεχνική υποβιβάζονται στην Δ' Εθνική δέκα (10) ΠΑΕ (5 από κάθε όμιλο) και αντίστοιχα προβιβάζονται δέκα (10).

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ. της ΕΠΑΕ αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, με θητεία δύο (2) ετών. Η ολομέλεια της PRO-1 (18 εκπρόσωποι), πέντε (5) μέλη από την PRO-2 που εκλέγονται από τη Γ.Σ. της κατηγορίας τους, ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ και ο Πρόεδρος του ΠΣΑΠ.

2. Το Δ.Σ. της Pro-League εκλέγει:

-Τον Πρόεδρο της Pro-League που προέρχεται από την PRO-1

-Τον Α' Αντιπρόεδρο της Pro-League που προέρχεται από την PRO-1

-Τον Β' Αντιπρόεδρο της Pro-League που προέρχεται από την PRO-2

-Τον Ταμία της Pro-League που προέρχεται από την PRO-1

3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Pro-League αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

- Τον Πρόεδρο,

- τον Α' Αντιπρόεδρο,

- τον Β' Αντιπρόεδρο,

- τον Ταμία,

- τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τους εκπροσώπους της PRO-1,

- δύο (2) μέλη που εκλέγονται από την PRO-2.

Για θέματα, αμιγώς της PRO-1, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι εκπρόσωποι της PRO-1. Για θέματα της PRO-2, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι εκπρόσωποι της PRO-2.

4. To Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα (την πρώτη Τρίτη κάθε μηνός), στο οποίο υπάρχει πλήρης ενημέρωση από τον Ταμία για οικονομικά θέματα.

5. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη).

6. Το σκεπτικό συμμετοχής στο Δ.Σ. του Προέδρου του ΠΣΑΠ, αποσκοπεί στην άμεση διευθέτηση οικονομικών διαφορών ομάδων και ποδοσφαιριστών (φιλικοί διακανονισμοί).

Εκπροσώπηση της Pro-League στην ΕΠΟ

Η Pro-League εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της ΕΠΟ σε ποσοστό 35% μελών, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση της Pro-League και έχουν θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Pro-League. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι της Pro-League, που μετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. της ΕΠΟ. Η Pro-League συμμετέχει στη Γ.Σ. της ΕΠΟ διαθέτοντας, τουλάχιστον, το 35% των ψήφων της συνέλευσης.

Διοικητικό προσωπικό

Η Pro-League εκτός από τα είκοσι πέντε (25) μέλη του Δ.Σ. θα έχει εκλεγμένο από τα μέλη του Δ.Σ ένα Πρόεδρο, η θητεία του οποίου θα είναι διετής. Θα απασχολεί επίσης.

1. Έναν Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα εκλέγεται από τα μέλη το Δ.Σ. και θα χρειάζεται τα 3/5 των ψήφων. Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, δομή και λειτουργία όλων των τμημάτων.

2. Έναν Οικονομικό Διευθυντή, ο οποίος θα εκλέγεται από τα μέλη το Δ.Σ. και θα χρειάζεται τα 3/5 των ψήφων. Ο Οικονομικός Διευθυντής θα είναι αρμόδιος για κάθε φύσης οικονομικά θέματα, συμβάσεις, πληρωμές κλπ.

3. Έναν Αγωνιστικό Διευθυντή, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για θέματα αγωνιστικής φύσης, γηπεδικά, ομάδων, εφαρμογή κανονισμών κλπ.

4. Έναν Εμπορικό Διευθυντή-Μάρκετινγκ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, κοστολόγηση, διάθεση και πώληση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της PRO-LEAGUE.

5. Έναν Νομικό Σύμβουλο.

6. Έναν Υπεύθυνο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

7. Έναν Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Ιστοσελίδας.

8. Έναν Υπεύθυνο Γηπεδικών Εγκαταστάσεων (Υποδομών).

-Θα υπάρχει επίσης γραμματειακή υποστήριξη όλων των τμημάτων.

-Οι αμοιβές του προσωπικού της Pro-League (EΠAE), των Επιτροπών και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (μισθωτήρια κ.λπ.) θα καλύπτονται από:

α) το ποσοστό του 2% του ΠΡΟ-ΠΟ

β) πρόστιμα, εκκαθαρίσεις

γ) παράβολα συμμετοχής

δ) 3% από ραδιοτηλεοπτικά.

Προτείνονται

1. Τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα της Pro-League δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα έσοδα.

2. Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20%. Από περίπου 4.000.000 ευρώ σε περίπου 3.200.000 ευρώ. Με την εφαρμογή του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου θα κρατηθεί ξεχωριστά η ανωτέρω ανάλυση.

3. Τις υπηρεσίες της Pro-League συντονίζουν ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Αγωνιστικού, ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Εμπορικός Διευθυντής.

4. Καταργούνται οι θέσεις, βαθμοί κλπ. επιδόματα.

5. Δημιουργούνται γραφεία ανά τομέα απασχόλησης στα οποία προΐσταται υπάλληλος, που θα ορίσει η διοίκηση, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και των άλλων τριών Διευθυντών.

Η όλη οργανωτική δομή και λειτουργία της Pro-League απεικονίζεται στο γενικό οργανόγραμμα στο παράρτημα Α.

Πόροι της Pro-League

-Οι πρόσοδοι από την περιουσία της.

-Οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήσεις προς αυτήν.

-Τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των ΠΑΕ, στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν.

-Ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτήν, καθοριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

-Τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτεί.

-Το ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) από τις εισπράξεις, λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοσης από την τηλεόραση οποιουδήποτε αγώνα της αρμοδιότητάς της.

-Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Έσοδα-τηλεοπτικές χορηγίες

1. Καθιερώνεται η κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις ΠΑΕ, Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (PRO-1 &PRO-2), μετά τη λήξη των εν ισχύ συμβάσεων τις οποίες έχουν υπογράψει οι ΠΑΕ. Εφόσον η Pro-League μπορέσει να αναλάβει το κόστος ακύρωσης των υπαρχόντων συμβολαίων των ΠΑΕ με την τηλεόραση, τότε δρομολογείται από την νέα αγωνιστική περίοδο η κεντρική διαχείριση σύμβασης των ΠΑΕ σε συνεργασία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το συνολικό τίμημα καθορίζεται από τη Γ.Σ. της Pro-League.

2. Tα έσοδα από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και πάσης φύσεως χορηγίες για τις ΠΑΕ, Α' και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (PRO-1 &PRO-2), και από άλλες πηγές εσόδων της ΕΠΑΕ, θα διατίθενται ως εξής.

-75% στις ΠΑΕ της PRO-1

-15% στις ΠΑΕ της PRO-2 (ισομερώς σε όλες τις ομάδες)

-3% στην PRO-LEAGUE (λειτουργικά έξοδα)

-4% στις ομάδες της Εθνικής Ερασιτεχνικής (ισομερώς σε όλες τις ομάδες)

-3% στην ΕΠΟ

3. Από το σύνολο των γενικών εσόδων, θα αφαιρείται το ποσό του 1.000.000 ευρώ, το οποίο θα δίνεται υπό μορφή bonus ως εξής.

Ομάδες που υποβιβάζονται (600.000 ευρώ)

- Ο 18ος της PRO-1 θα επιχορηγείται με το ποσό των 50.000 ευρώ. - Ο 17ος της PRO-1 θα επιχορηγείται με το ποσό των 100.000 ευρώ.

- Ο 16ος της PRO-1 θα επιχορηγείται με το ποσό των 200.000 ευρώ.

- Ο 15ος της PRO-1 θα επιχορηγείται με το ποσό των 250.000 ευρώ.

Διαιτητές (200.000 ευρώ)

- Ο πρώτος αξιολογούμενος διαιτητής θα βραβεύεται σε ειδική εκδήλωση με το ποσό των 80.000 ευρώ.

- Ο δεύτερος αξιολογούμενος διαιτητής θα βραβεύεται με το ποσό των 60.000 ευρώ.

- Ο τρίτος αξιολογούμενος διαιτητής θα βραβεύεται με το ποσό των 40.000 ευρώ.

- Ο τέταρτος αξιολογούμενος διαιτητής θα βραβεύεται με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ποδοσφαιριστές (200.000 ευρώ)

- Βοήθεια σε ποδοσφαιριστές με ειδικό πρόβλημα κατόπιν εισήγησης του Π.Σ.Α.Π. στο ΔΣ της Pro-League.

Η επιμέρους κατανομή γίνεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Tο ½ των εσόδων του 75% των ΠΑΕ της PRO-1, θα μοιράζονται ισομερώς σε όλες τις ομάδες (18). Το υπόλοιπο ½ του ποσού θα δίνεται ανάλογα με τη βαθμολογική θέση.

- Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες θα λαμβάνουν ποσοστό 8%

- Οι επόμενες 4 ομάδες (5ος-6ος-7ος-8ο) θα λαμβάνουν ποσοστό 6%

- Οι επόμενες 4 ομάδες (9ος-10ος-11ος-12ος) θα λαμβάνουν ποσοστό 5%.

- Οι υπόλοιπες 6 ομάδες θα λαμβάνουν ποσοστό 4%.

*Η παραπάνω κατανομή είναι ενδεικτική.

5. Τα παραπάνω έσοδα των ραδιοτηλεοπτικών θα ισχύσουν εφόσον λήξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις των ΠΑΕ.

6. Να δοθούν νέα κίνητρα για συγχωνεύσεις ΠΑΕ.

7. Δημιουργείται μια κεντρική διαχείριση των διαφημιστικών δικαιωμάτων και κυλικείων των ΠΑΕ της Pro-League, εντός των γηπέδων για τη δημιουργία ενιαίας εταιρικής εικόνας.

8. Συμμετοχή των Ελληνικών ομάδων στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ ποσοστά που θα δίνονται στην Pro-League υπό μορφή χορηγίας ή άλλης μορφής, η οποία κατόπιν θα μοιράζει ισομερώς στις ΠΑΕ της PRO-1 και PRO-2, Ε.Π.Ο. και Εθνικής Ερασιτεχνικής ως ακολούθως:

Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο : 84%

Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο : 15%

Π.Σ.Α.Π. : 1% , ήτοι:

PRO-1 70%

PRO-2 14%

ΕΠΟ 10%

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5%

Π.Σ.Α.Π. 1%

Πρωταθλήματα-γηπεδικές εγκαταστάσεις

Υπό την αιγίδα της Pro-League διεξάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα παρακάτω πρωταθλήματα.

-Πρωτάθλημα Under 21 Α' Εθνικής, PRO-1

-Πρωτάθλημα Under 21 Β΄ Εθνικής, PRO-2

-Πρωτάθλημα Under 18 A΄ Εθνικής, PRO-1 - Κάθε ΠΑΕ που συμμετέχει στην PRO-1 θα διαθέτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δύο (2) βοηθητικά γήπεδα.

- Κάθε ΠΑΕ που συμμετέχει στην PRO-2 θα διαθέτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ένα (1) βοηθητικό γήπεδο.

- Να δοθεί η δυνατότητα στη κάθε ΠΑΕ PRO-1 να εκμεταλλεύεται στο χώρο του γηπέδου της τουλάχιστον πέντε (5) καταστήματα για δική της χρήση.

- Να δοθεί η δυνατότητα στη κάθε ΠΑΕ PRO-2 να εκμεταλλεύεται στο χώρο του γηπέδου της τουλάχιστον τρία (3) καταστήματα για δική της χρήση.

- Υπό προϋποθέσεις διοργανώνεται το League Cup και εφόσον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συμμετέχουν άνω των τεσσάρων ομάδων


24MEDIA NETWORK